Vishnu - Lalita Audio Titles

Vishnu Sahastranaam & Sree Lalita Sahasranama (2 CD Set)

Track Listing: Vishnu Sahastranaam

  • Signature Prayer
  • Vishnu Vandana & Commentary
  • Vishnusahastranaam
  • Phalashruti
  • Nirankar Narayan
  • Achyutashtakam

Track Listing: Sree Lalita Sahasranaama

  • Signature Prayer
  • Sree Lalita Sahasranaama
  • Lalita Aarti
Vishnu Saharanaam

Vishnu SaharanaamBuy Now!
2 CDs: $15.50

| Links |

MantraOnNet.com, All Rights Reserved