Divine Chants of Shakti Artist:
  • Uma Mohan
Track Listing:
  • Shakti Ganapathi Namskaram � Shakthi Devi Namaskaram (Verses From Devi Atarvasheersham, Syamaladhandakam, Tantrika Devi Sukhtam, Lalitha Sahasranamam)
  • Lalitha Pancharathnam � Lalithadevi Beeja Mantram
  • Durga Sukhtam � Durga Gayathri
  • Mahishasuramardhini Stotram � Gayathri
  • Rajarajeshwari Ashtakam
  • Meenakshi Pancharatnam
  • Bhavani Ashtakam
  • Annaporna Stotram � Gayathri � Swahkara Mantra
Divine Chants of Shakti

CD: $7.00


| Links |

MantraOnNet.com, All Rights Reserved