Vishnu Sahastranaam & Sree Lalita Sahasranama Audio Titles

Vishnu Sahastranaam & Sree
Lalita Sahasranama
(2 CD Set)

Track Listing: Vishnu Sahastranaam

  • Signature Prayer
  • Vishnu Vandana & Commentary
  • Vishnusahastranaam
  • Phalashruti
  • Nirankar Narayan
  • Achyutashtakam

Track Listing: Sree Lalita Sahasranaama

  • Signature Prayer
  • Sree Lalita Sahasranaama
  • Lalita Aarti

Vishnu Saharanaam

Vishnu Saharanaam

Buy Now!
2
CDs: $15.50