Prayers & Mantras CD

Prayers & Mantras

Track Listing:

 • Ganesha Dhyanam
 • Soorya Gayathri & Kavacham
 • Hayagriva Gayathri
 • Sri Lakshmi Hayagriva Dandakam
 • Durga Abhadhudharana Stotram
 • Dhyanam
 • Bhagavadswaroopam Mahatmiyam
 • Narasimhashtakam
 • Runavimochana Narasimha Stotram
 • Dasavathara Stotram
 • Yajnavalkya Stotram, Isavasya Opanishad
 • Raasakreeda
 • Hanuman Gayathri
 • Hanuman Bhujangam

CDSA 371

Buy Now!

CD: $7.50